CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism – nowy mechanizm Unii Europejskiej regulujący obrót towarami o wysokiej emisyjności CO2 - zwany również jako cło węglowe.

Jakich towarów dotyczy regulacja. Najogólniej rzecz ujmując dotyczy to importu następujących towarów:

• cement,
• żelazo i stal,
• aluminium,
• nawozy sztuczne,
• wodór,
• energia elektryczna.

Szczegółowy wykaz towarów został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956

W okresie przejściowym trwającym od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. rozporządzenie będzie miało zastosowanie jedynie w ograniczonym zakresie odnośnie obowiązków importerów lub wyznaczonych pośrednich przedstawicieli celnych, w pełni natomiast będzie stosowane od 1 stycznia 2026 r.

Zgodnie z art. 32 rozp. 2023/956 w okresie przejściowym obowiązki importera ograniczają się do obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 33-35 rozp. 2023/956.

Obowiązek sprawozdawczy
art. 32 rozp. 2023/956, sprawozdanie należy złożyć Komisji w danym kwartale roku kalendarzowego, za ten kwartał, nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu tego kwartału.
Sprawozdanie CBAM winno zawierać informacje o towarach przywiezionych w tym kwartale.
Zakres danych wskazuje art. 34 i 35 rozporządzenia.

„Rozporządzenie (UE) 2023/956 – art. 35 – Obowiązek sprawozdawczy:
Każdy importer lub, w sytuacjach objętych art. 32, pośredni przedstawiciel celny, który dokonał przywozu towarów w danym kwartale roku kalendarzowego, składa Komisji sprawozdanie za ten kwartał („sprawozdanie CBAM”) zawierające informacje o towarach przywiezionych w tym kwartale, nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu tego kwartału.

Sprawozdanie CBAM zawiera następujące informacje:
całkowitą ilość każdego rodzaju towarów, wyrażoną w megawatogodzinach w przypadku energii elektrycznej i w tonach w przypadku innych towarów, określoną dla każdej instalacji wytwarzającej towary w państwie pochodzenia; rzeczywisty całkowity poziom emisji wbudowanych, wyrażony w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na megawatogodzinę energii elektrycznej lub – w przypadku innych towarów – w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju towarów, obliczony zgodnie z metodą określoną w załączniku IV; całkowite emisje pośrednie obliczone zgodnie z aktem wykonawczym, o którym mowa w ust. 7; opłatę emisyjną należną w państwie pochodzenia za emisje wbudowane w towary przywożone, z uwzględnieniem rabatów lub innej dostępnej formy rekompensaty.

Zmiany w zgłoszeniach celnych
Od 1 października 2023 r., w przypadku przywozu towarów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, wprowadzony zostanie obowiązek podawania w zgłoszeniach celnych - w drugiej części Pola 37, kodu uszczegóławiającego procedurę 2C2.

Opis kodu:
„2C2 - zgłoszenie przywozowe obejmuje towary, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2023/956 z 10.05.2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), do których odnosi się obowiązek sprawozdawczy, zgodnie z art. 34 i 35 tego rozporządzenia. Obowiązek ten dotyczy również dopuszczenia do obrotu produktu przetworzonego niewymienionego w załączniku I do ww. rozporządzenia, ale powstałego z towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego
i wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia.”
Podanie kodu 2C2 spowoduje, że w komunikatach zwalniających towar do procedury celnej
w AIS/IMPORT (PZC/ZC299) pojawi się adnotacja przypominająca o obowiązku sprawozdawczym. W przypadku procedur uproszczonych - adnotacja pojawi się w komunikatach kończących obsługę zgłoszenia uzupełniającego (UZP).


Przepis stosowany od 1 października 2023 r.

Copyrights (C) 2023 by MMPJ Agencja Celna
Polityka prywatności
powered by getknow